معرفی اقدامات عاجل در محله های نظام آباد، گرگان و دهقان:

در محدوده محله های نظام آباد، گرگان و دهقان، برخی از مشكلات وجود دارند كه می توان به راحتی و با هزینه اندكی از سوی نهادهای مرتبط، آنها را برطرف نموده و در جهت ارتقاء كیفیت زندگی اهالی این محلات اقدام نمود. چند نمونه از این مشكلات كه در بررسی های كارشناسان دفتر تسهیلگری نظام آباد، گرگان و دهقان شناسایی شده اند معرفی شده و جهت اقدام در رفع آنها پیگیری های لازم صورت خواهد پذیرفت.  

1-  تقاطع هایی كه چراغ راهنمایی و یا تابلوهایشان نیاز به ساماندهی دارند.

2-  نقاطی كه نیاز به سطل زباله دارند.

3-  نقاطی كه جهت ایجاد امنیت به روشنایی نیاز دارند نظیر معابر تاریك و پارك ها.

4-  نقاطی كه آسفالت آنها در وضعیت نامناسبی قرار دارد.

5-  معابری كه با جابجایی تیرهای چراغ برق مزاحم، وضعیت بهتری می یابند.

6-   جوی های آب كه مانع ترافیكی هستند و با گذاشتن در پوش، این مشكل مرتفع می شود.

7-  نقاطی كه جمع آوری آب های سطحی در آنها ضروری به نظر می رسد.

8-  ساماندهی محل تجمع كارگران فصلی

9-     كوچه هایی كه نامگذاری نشده اند.

همچنین نقاطی كه به منظور تقویت هویت محلی و زیباسازی دارای پتانسیل می باشد شناسایی شد:

1-  دیوارهایی كه برای نقاشی به منظور زیباسازی مناسب می باشند.

2-  نقاطی كه پتانسیل نصب مجسمۀ یادبود و نظیر آن را دارد.

اگر شما هم مشكلاتی از این قبیل در محله خود دارید كه از چشم ما پنهان مانده و می توان در مدت كوتاهی آنها را بر طرف نمود با ما تماس بگیرید.