پیام سرای فردوسی        

در محله ی نظام آباد تهران ، خانه ای است که یاد فردوسی در آن جریان دارد و صدای شاهنامه خوانی از درون آن شنیده می شود. امیر صادقی ، پیام سرای فردوسی را در سال هفتاد بنیان نهاد تا فرهنگ ایرانی و شاهنامه ی فردوسی را به همگان معرفی نماید.                                                                          


  خیابان شهید مدنی (نظام آباد) سه راه عظیم پور. فردوسی سرای ایران

      آدرس وب سایت موسسه :   www.ferdousisara.com