تجمیع یعنی اقدام مالكان دو یا چند ملك به تخریب و نوسازی بنا به صورت یك جا و هماهنگ كه عموماً این ساختمان ها هم از نظر ظاهری و كالبدی فرسوده بوده و نیاز به نوسازی دارد و هم از نظر مساحت كوچك هستند. این امر چندین مزیت به همراه دارد كه برخی از آنها به شرح ذیل می باشد:

-         مساحت زیربنای مفیدی كه به هر یك از مالكین تعلق می گیرد نسبت به نوسازی به صورت منفرد افزایش می یابد. به عنوان مثال می توان به فضاهای مشاع راه پله و آسانسور و فضای مورد نیاز جهت تأمین پاركینگ اشاره نمود كه با تجمیع دو یا چند پلاك تأمین تنها یك راه پله و آسانسور الزامی بوده و فضای مناسبی نیز جهت تأمین پاركینگ به دست می آید، كه در مقایسه با نوسازی به صورت منفرد كه در آن هر ساختمان ملزم به تأمین این فضاها به طور مجزا می باشد. وسعت زیر بنای خالص به طور محسوسی افزایش یافته و امكان تأمین پاركینگ نیز برای اكثر واحدها میسر خواهد بود.

-          ساختمان های احداثی در حالت تجمیع به لحاظ پایداری مقاومتر از ابنیه نوساز به صورت منفرد می باشند.

-          كوچه های بن بستی كه در هنگام تجمیع چند پلاك كاربرد خود را از دست می دهند،- در اكثر موارد- به صورت رایگان به مالكین واگذار می گردد.

-          فضاهای معماری ایجاد شده در حالت تجمیع به مراتب از مطلوبیت بالاتری نسبت به حالت نوسازی منفرد برخوردار می باشند.

-          با استفاده از تجمیع، مالكین می توانند در هنگام نوسازی از تسهیلات بانكی بیشتری استفاده نمایند.در محله های نظام آباد، گرگان و دهقان، نوسازی تجمیعی به طور نسبی در جریان بوده، اما سعی بر آن است كه با اطلاع رسانی و آگاهی بخشی بیشتر، این روند را سرعت بخشند .. دفتر تسهیلگری نوسازی محله های نظام آباد، گرگان و دهقان به عنوان مشاور در این محدوده، با رویكرد نوسازی با مشاركت مردمی فرآیند تجمیع میان اهالی محدوده به عنوان الگوی نوسازی در منطقه 7 را فعالانه پیگیری می کند.

مالكان پلاك هایی كه قصد نوسازی دارند، می توانند پیش از هرگونه اقدام به منظور دریافت مشاوره های نوسازی به صورت رایگان به دفتر تسهیلگری مراجعه نمایند. در صورت وجود امكان تجمیع، این دفتر از طریق ارائه مشاوره های لازم و برگزاری جلسات توجیهی، زمینه این اقدام را فراهم نموده تا توافق بین مالكین شكل گرفته و از حقوق قانونی خود بهره مند گردند.